101521-001-CARIB Lần đầu đóng phim của em nữa sinh